SK | EN | DE
O nás

KOVODRUŽSTVO je výrobné družstvo - samostatný právny subjekt. Družstvo je registrované v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Dr, vložka 54/B. V zmysle § 253 Obchodného zákonníka, podľa Zákona o účtovníctve a podľa čl. 34 Stanov družstva každoročne družstvo spracováva Výročnú správu družstva o hospodárení, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti a predpoklady ďalšieho podnikania. Výročná správa je aj s výrokom auditora uložená v Zbierke listín OR OS Bratislava I.

Registračné údaje družstva:
IČO: 00 167 444
registr. č. DPH: SK 2020327771

Najvyšším orgánom družstva je Valné zhromaždenie, ktoré volí štatutárne orgány, ktorými sú Predstavenstvo a predseda družstva, ďalej volí Kontrolnú komisiu a Komisiu Výchovy a starostlivosti o členov a zamestnancov.

Družstvo bolo založené 27. februára 1938 s názvom VDUKS (Výrobné družstvo umeleckých klampiarov s ručením obmedzeným). Zakladajúci členovia boli z radov slovenských drotárov. Činnosti družstva boli zamerané na klampiarsku činnosť vlastnými členmi a na sprostredkovanie a zaobstarávanie práce. V tom čase malo družstvo 40 členov. Vyrábali sa nádoby z pozinkovaného plechu, umelecké klampiarske predmety a neskôr stavebné klampiarske výrobky.

Prehľad niektorých dôležitých medzníkov v histórii družstva:

 • 14. 7. 1948 – bolo družstvo premenované na SLOVKOV.
 • 30. 11. 1949 – valné zhromaždenie prijalo nový názov KOVODRUŽSTVO.
 • 1949-1953 – do družstva pribudli noví členovia – remeselníci, živnostníci. Družstvo sa rozrástlo z hľadiska počtu členov a aj o činnosti: umelecké brúsenie, strojné zámočníctvo, jemná mechanika.
 • 1957-1959 – KOVODRUŽSTVO prevzalo kováčsku výrobu z dvoch výrobní.
 • 3.11.1959 – zlúčenie s družstvom KOVA – pribudli činnosti: hodinárstvo, výroba elektrorozvádzačov.
 • 1967 – družstvo sa stáva členom Zväzu výrobných družstiev.
 • 1972-1979 – bola výroba rozšírená o teplovzdušné agregáty.
 • 1979 – rozšírená činnosť o montáže, opravy a servis plynospotrebičov.
 • 1986 – pribudli činnosti: projektovanie rozvodov plynu a elektr. zabezpečovacej signalizácie (EZS).
 • 1990 – bola zrušená projekcia, montáž a servis EZS.
 • 1991 – delimitáciou sa z družstva odčlenila prevádzka Servis plynospotrebičov, ktorá založila samostatné družstvo KOVOPLYN Bratislava na Smrečianskej ul.
 • 1992 – bol zrušený Závod 03 Služby (opravy hodín, projekcia, gravírovacie a kľúčové služby). Koncom roka bola zastavená výroba oceľových elektrických rozvádzačov.
 • 4.9.1992 – bol na Valnom zhromaždení členov družstva schválený transformačný projekt a prijaté nové Stanovy družstva.
 • 1993 – KOVODRUŽSTVO sa stalo spolumajiteľom spoločného ukrajinsko-slo-venského podniku KOVOSERVIS Ltd. Užgorod na Ukrajine.
 • 1994 – družstvo predávalo svoje výrobky, hlavne oceľové zárubne v piatich konsignačných skladoch na území Českej republiky.
 • 1995 – bola zahájená výroba oceľových profilov na valcovacej stolici.
 • 1996 – ukončenie činnosti konsignačných skladov v ČR.
 • 1998 – rozšírenie výroby oceľových zárubní pre sádrokartónové systémy.
 • 2000 – certifikačné skúšky všetkých dominantných výrobkov družstva.
 • 2001 – ukončená výroba v závode 02 v Bernolákove.
 • 26.11.2004 – dobudovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 pre oblasť: výroba zárubní, garážových brán a iná zákazková výroba a montáž. Certifikát č. 60/47.04 bol vydaný Certifikačným orgánom certifikujúcim manažérske systémy PROCERT Bratislava.
 • 2005 – vystúpenie družstva z ukrajinsko-slovenského podniku Kovoservis Ltd. Užgorod.