Príloha č. 1
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.
pre predaj tovarov

Preambula
Spoločnosť KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. vyznáva vo všetkých svojich zmluvných vzťahoch cestu
náležitého a zodpovedného plnenia všetkých svojich zmluvných povinností, pričom rovnaký prístup očakáva i od
svojich zmluvných partnerov. Cestný a poctivý hospodársky styk a vzájomná spokojnosť z uzatvorených obchodov
sú pre ňu najvyššou prioritou, a preto v záujme dobrých vzťahov a v dobrej viere ustanovuje tieto Všeobecné
obchodné podmienky spoločnosti KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. pre predaj tovarov:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. pre predaj tovarov (ďalej v texte v
príslušnom gramatickom tvare iba „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.,
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 36 842 842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 4252/B, a/alebo jej dcérskych a pridružených  spoločností, distribútorov a agentov (ďalej v texte iba „Predávajúci
“) a jej zákazníkov (ďalej v texte iba „Kupujúci“ a spoločne s Predávajúcim ďalej v texte iba „Zmluvné strany“) pri predaji
tovarov na základe Rámcovej kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP a čiastkových kúpnych zmlúv
uzatváraných spôsobom popísaným v čl. 2.6 VOP (čiastkové kúpne  zmluvy sa ďalej v texte nazývajú iba „Kúpne zmluvy“).
Pred týmito VOP majú prednosť jednotlivé ustanovenia Kúpnej zmluvy a Rámcovej kúpnej zmluvy, ak ustanovujú inak, a to v
tomto poradí.
Slovné spojenia začínajúce veľkými písmenami majú v týchto VOP význam im pripísaný, ak nie sú odlišne definované v
Rámcovej kúpnej zmluve.

Článok II.
Predmet Kúpy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať v súlade so svojim obchodným sortimentom špecifikovaným v ponukových listoch, v
súlade s čiastkovými objednávkami Kupujúceho, tovar riadne označený a so sprievodnými dokladmi.
2.2. Vzorky tovarov sú predložené len na ukázanie triedy, veľkosti, či farby tovarov. Akékoľvek miery veľkosti, hmotnosti,
alebo povrchová úprava tovarov sú len približné a môžu sa odlišovať. Katalógy, brožúry a cenníky v nich uvedené sú
určené len pre všeobecné informácie a nie sú súčasťou Kúpnej zmluvy.
2.3. Ak Predávajúci na základe požiadavky Kupujúceho vypracuje špeciálne navrhnuté schémy alebo plány, tieto musia
byť pred dodaním prekontrolované z hľadiska presnosti a vhodnosti a finálne schválené Kupujúcim. Kupujúci je povinný
zabezpečiť súhlasy, schválenia štátnych orgánov, ak takéto sú potrebné pre montáž tovaru.
2.4. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe objednávky Kupujúceho a akceptácie Predávajúceho ako je uvedené v čl. 2.6
VOP.
2.5 Kupujúci sa zaväzuje zaslať Predávajúcemu objednávku ľubovoľnou formou (poštou, faxom, e-mailom), ktorej
obsahom bude odkaz na číslo Rámcovej kúpnej zmluvy, presný názov tovaru, miesto dodania, požadované množstvo,
dohodnutá Kúpna cena a spôsob dodania a dopravy.
2.6. Na základe riadne vyplnenej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie. Overením (odsúhlasením)
objednávky (akceptáciou) Predávajúci potvrdzuje Kupujúcemu druh, Kúpnu cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje
Kupujúcemu dodať a akceptáciu Kupujúcemu doručí. Doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu je uzavretá medzi
Zmluvnými stranami Kúpna zmluva. Akceptácia objednávky bude Kupujúcemu zaslaná ľubovoľnou formou (poštou, faxom,
e-mailom).
2.7 Kupujúci - štatutárny zástupcovia sa zaväzujú nakupovať tovar svojim menom a zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú
cenu v dohodnutej lehote. Pokiaľ Kupujúci poverí pre nákup materiálu splnomocnenca, je jeho povinnosťou predložiť toto
písomné splnomocnenie Predávajúcemu. Bez tohto splnomocnenia tovar nebude vydaný.
2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť čiastočné dodávky a dodávky uskutočniť prostredníctvom svojich
dcérskych spoločností, pridružených spoločností, pobočiek, alebo iných spoločností patriacich do tej istej skupiny
spoločností, distribútorov a agentov.
2.9 Pokiaľ nie je Predávajúcim určené inak, výrobky budú dodané ex works (v mieste Predávajúceho, Incoterms 2000),
ako to je uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim, v časoch dohodnutých zmluvnými stranami. Termín dodania tovaru
Predávajúci určí e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť čiastočné dodávky a dodávky uskutočniť
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností, pobočiek, alebo iných spoločností patriacich do
tej istej skupiny spoločností, distribútorov a agentov.
2.10 V prípade zrušenia objednávky (alebo jej niektorej časti) Kupujúcim po uplynutí 24 hodín od jej potvrdenia
Predávajúcim, zaplatí Kupujúci zmluvnú pokutu vo výške 30% z potvrdenej sumy objednávky vrátane DPH.

Článok III
Kúpna cena, fakturačné a platobné podmienky

3.1. Kúpna cena zahrnuje jednotkovú cenu, ktorá je dohodnutá v Kúpnej zmluve..
3.2 Akákoľvek daň z pridanej hodnoty, clá, zrážkové dane alebo iné verejné alebo bankové poplatky zaplatené alebo splatné
Predávajúcim môžu byť aj následne pripočítané k cene tovaru a Kupujúci sa ich zaväzuje uhradiť.
3.3 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dnom pripísania celej dlžnej čiastky na účet Predávajúceho. Akékoľvek
bankové poplatky a náklady súvisiace s bankovým prevodom, vrátane strát z kurzových rozdielov, ak bola Kúpna cena
uhradená v inej ako dohodnutej mene a nárok na úhradu strát z kurzových rozdielov meny, v ktorej Predávajúci je povinný
účtovať, vo vzťahu k mene, v ktorej Kúpna cena mala byť a bola zaplatená, idú plne na ťarchu Kupujúceho. Prípadné
kurzové straty v dôsledku zmeny výmenných kurzov a v dôsledku kurzového rozdielu meny, v ktorej je Predávajúci povinný
účtovať, vo vzťahu k mene, v ktorej Kúpna cena mala byť a bola zaplatená, idú plne na ťarchu Kupujúceho; prípadný
kurzový zisk v dôsledku zmeny výmenných kurzov a v dôsledku kurzového rozdielu meny, v ktorej je Predávajúci povinný
účtovať, vo vzťahu k mene, v ktorej Kúpna cena mala byť a bola zaplatená, je výnosom Predávajúceho. Ustanovenie tohto
čl. 3.3 sa vzťahuje na akékoľvek ďalšie platby, ktoré majú byť platené Predávajúcemu.
3.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú Kúpnu cenu v lehote splatnosti. Splatnosť faktúry je 14 dní a lehota
splatnosti začína plynúť dnom jej vystavenia. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
Kupujúci je povinný uhradiť faktúru už v posledný predchádzajúci pracovný deň.
3.5 V prípade, ak z Článku III. Rámcovej kúpnej zmluvy vyplýva, že Kúpna cena za tovar bude hradená Kupujúcim
platbami vopred, Predávajúci zašle Kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá nie je faktúrou pre účely DPH. Po prijatí celej
Kúpnej ceny pred dodaním tovaru vystaví Predávajúci faktúru za prijatú platbu vopred v zmysle zákona o DPH. Po dodaní
tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH.
3.7 V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Kupujúcim jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou uhrádza,
bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej faktúry.
3.8 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla bankového spojenia, banku, o čom v dostatočnom
predstihu upozornia druhú Zmluvnú stranu, a zároveň druhú Zmluvnú stranu požiadajú o úhradu na nové číslo bankového
úctu. Uvedené zmeny nebudú mat vplyv na splatnosť faktúry.
3.9 Ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti je Predávajúci oprávnený fakturovať z dlžnej
sumy za každý aj začatý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,1%. Kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania
do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorou mu Predávajúci vyúčtuje úrok z omeškania. Tým nie je dotknuté
právo Predávajúceho na náhradu škody a právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
3.10 V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením si akýchkoľvek finančných záväzkov voči
Predávajúcemu je tento oprávnený:
a) okamžite zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru, a to až do dňa zaplatenia celej dlžnej sumy Predávajúcemu,
alebo poskytnutia takého zabezpečenia v prospech Predávajúceho, ktoré bude z jeho strany označené za prijateľné a
dostatočné bez toho, aby zastavenie dodávok tovaru znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim, alebo zánik práva
Predávajúceho;
b) okamžite odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok
Kupujúceho na náhradu škody (skutočnej škody, alebo ušlého zisku);
c) dodať ďalší tovar len ak mu Kupujúci vopred zaplatí Kúpnu cenu každej ďalšej objednanej dodávky tovaru (zmena
platobných podmienok vyplývajúcich z Článku 4.3 týchto VOP).

Článok IV.
Zabezpečenie

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že bez akejkoľvek samotnej straty obchodnej dôvery je pre Predávajúceho mimoriadne
dôležité, aby bola zabezpečená platobná schopnosť každého z jeho odberateľov a táto nebola ohrozená počas celej doby
platnosti Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Z toho dôvodu Predávajúci pravidelne vyhodnocuje kredibilitu a výšku
záväzkov Kupujúceho, ako aj jeho finančnú stabilitu, aby minimalizoval riziko nárastu výšky svojich pohľadávok voči
Kupujúcemu po lehote splatnosti.
4.2 Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho kedykoľvek počas platnosti Kúpnej zmluvy, a to aj pred tým, ako
dôjde k jej uzavretiu, zabezpečenie záväzkov Kupujúceho (zaplatenie Kúpnej ceny a jej príslušenstva) vyplývajúcich z
dodávok tovaru podľa Kúpnej zmluvy. O forme, prijateľnosti a výške hodnoty zabezpečenia, ktoré navrhne Kupujúci za
účelom zabezpečenia svojich záväzkov z obchodných vzťahov voči Predávajúcemu rozhoduje Predávajúci, pričom
preferovanou formou zabezpečenia je najmä banková záruka, akreditív, alebo depozit finančných prostriedkov v prospech a
na účet Predávajúceho, záložné právo na nehnuteľnosť, prípadne iná bezpečná a bonitná forma zabezpečenia určená na
základe dohody Zmluvných strán.
4.3 Kupujúci je povinný v dostatočnom predstihu pred dobou dojednanou na dodanie tovaru odovzdať Predávajúcemu
doklady preukazujúce, že zaplatenie Kúpnej ceny alebo jej príslušenstva bolo zabezpečené spôsobom a vo výške
dohodnutej medzi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 4.2 vyššie. Ak si Kupujúci nesplní túto povinnosť, môže Predávajúci
do doručenia ním požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie si tejto povinnosti Kupujúcim zadržať doposiaľ
nesplnené dodávky tovaru objednané Kupujúcim podľa uzavretej Kúpnej zmluvy bez toho, aby takéto konanie
Predávajúceho znamenalo porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho alebo zánik práva Predávajúceho okamžite
odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy, a bez toho, aby takéto zastavenie dodávok tovaru zakladalo akýkoľvek nárok Kupujúceho
na náhradu škody (skutočnej škody, alebo ušlého zisku) voči Predávajúcemu. V prípade, že boli doklady podľa tohto
odseku požadované pred uzavretím Kúpnej zmluvy, Kupujúci je povinný tieto doklady poskytnúť Predávajúcemu v
dostatočnom časovom predstihu pred dohodnutým termínom prvej dodávky, inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť
uzavretie Kúpnej zmluvy.
4.4 Ak Kupujúci nezabezpečí zaplatenie Kúpnej ceny spôsobom a vo výške požadovanej Predávajúcim ani v dodatočnej
primeranej lehote určenej Predávajúcim, môže Predávajúci od Kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť v súlade s článkom 3.10
týchto VOP. Predávajúci nie je povinný dodatočnú primeranú lehotu na poskytnutie dohodnutého zabezpečenia poskytnúť.
4.5 V prípade, ak Predávajúci bude od Kupujúceho v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami požadovať zabezpečenie
svojich pohľadávok voči Kupujúcemu z uzavretej Kúpnej zmluvy, alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy a Kupujúci mu
požadované zabezpečenie nebude vedieť poskytnúť, ďalšie plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, alebo
uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho bude možné len za predpokladu, že Kupujúci bude súhlasiť s tým, že
všetky platby za tovar budú uhradené pred dodaním tovaru Kupujúcemu (platba vopred).

Článok V.
Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar podľa dohodnutej dodacej podmienky ex Works (v mieste
Predávajúceho Incoterms 2000, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
5.2 Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení povinnosti Kupujúceho, v mieste sídla
Predávajúceho. V prípade, že došlo k dohode o mieste dodania určenom Kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním
tovaru prvému prepravcovi, kde tovar je zreteľne označený, ako dodávka pre Kupujúceho. To všetko na náklady
Kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. V prípade dohody medzi zmluvnými stranami o dodaní tovaru na miesto určené
Kupujúcim, je Kupujúci povinný zaistiť vstup a príjazd na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto, na ktorom je možné tovar
uložiť, pričom sa musí jednať o miesto, kde je vyloženie zásielky možné a reálne a kde zdravie a bezpečnosť zamestnancov
Predávajúceho (dopravcu) a príjemcu nebude ohrozená, a kde vyloženiu tovaru nebudú brániť obmedzenia dané pravidlami
o cestnej premávke, pravidlami pre prácu s hydraulickým nakladacím zariadením, alebo nevhodné terénne podmienky.
Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby príjemca poskytol Predávajúcemu (dopravcovi) potrebnú súčinnosť k vyloženiu
zásielky v danom mieste. V prípade, že Kupujúci miesto určené nezaistí podľa zhora uvedeného, nie je Predávajúci
(dopravca) povinný tovar vyložiť.
5.3 Kupujúci alebo ním splnomocnená osoba je povinný prevziať tovar, ktorý je zjavne označený ako dodávka pre
Kupujúceho a je dodaný v súlade s akceptovanou objednávkou a je povinný pri prevzatí bezodkladne skontrolovať tovar a
svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste, ktorý obsahuje poradové číslo dodacieho listu, označenie
Kupujúceho, druh a množstvo dodaného tovaru, termín a miesto dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že potvrdenie dodania
tovaru je nevyhnutnou náležitosťou splnenia všetkých povinností Kupujúceho.
5.4 Neodobratím tovaru sa podľa Kúpnej zmluvy rozumie stav, keď Kupujúci v dobe trvania Kúpnej zmluvy neodoberie
tovar v dohodnutom množstve podľa Kúpnej zmluvy aj napriek tomu, že Predávajúci pripravil tovar na dodanie v
dohodnutých miestach dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný prevziať tovar v zmysle akceptovanej
objednávky v lehote do troch dní odo dňa lehoty dodania dohodnutej v akceptovanej objednávke. Predávajúci po tejto lehote
bude skladovať objednaný tovar po dobu 60 dní, a to na náklady Kupujúceho, ktoré sa Kupujúci zaväzuje uhradiť
Predávajúcemu v sume 10,-euro/m2/deň, ak nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci neodoberie tovar ani v
takto dodatočne dohodnutej dobe, Predávajúci je oprávnený predať tovar tretej osobe s tým, že Kupujúcemu z tohto predaja
tretej osobe nevyplývajú žiadne práva či nároky.
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočné dodané množstvo tovaru je množstvo uvedené na dodacom liste.
5.6 Predávajúci ku každej dodávke tovaru priloží dodací list. Tento dodací list sú zmluvné strany povinné pri predaní o
prevzatí tovaru obojstranne potvrdiť. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdať tovar v prípade, že mu Kupujúci nevydá
potvrdený originál dodacieho listu osobou oprávnenou k prevzatiu tovaru podľa Kúpnej zmluvy, alebo potvrdenej objednávky,
prípadne kópiu dodacieho listu s originálom podpisu osoby takto oprávnenej za Kupujúceho.
5.7 Okamžikom prevzatia tovaru Kupujúcim Kupujúci preberá zodpovednosť za množstvo a druh odoberaného tovaru na
dodacom liste a riziko poškodenia.

Článok VI.
Výhrada vlastníctva

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanému tovaru až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny dohodnutej
v kúpnej zmluve a po splnení všetkých nárokov Predávajúceho, ktoré vyplývajú Predávajúcemu voči Kupujúcemu z kúpnej
zmluvy a/alebo VOP a ktoré si Predávajúci uplatnil voči Kupujúcemu v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov od ich
vzniku. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na účely tohto ustanovenia o výhrade vlastníctva sa Kúpnou cenou rozumie
Kúpna cena vrátane jej príslušenstva.
6.2. Pri nedodržaní platobných podmienok Kupujúcim, pri podaní návrhu na konkurz na majetok Kupujúceho, pri podaní
návrhu na reštrukturalizáciu Kupujúceho, pri likvidácii spoločnosti Kupujúceho zaniká právo Kupujúceho predať akýkoľvek
Predávajúcim dodaný tovar spadajúci pod výhradu vlastníctva. Predávajúci je oprávnený za tejto situácie prevziať tovar do
svojej dispozície, pričom tento úkon má súčasne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady

7.1 Tovar je predávaný v súlade s príslušnými technickými normami a Predávajúci upozorňuje na skutočnosť, že tovar
musí byť skladovaný a zabudovaný podľa doporučených technologických postupov Predávajúceho.
7.2 V prípade vady tovaru, ktorá bola Kupujúcim riadne písomne reklamovaná a Predávajúcim uznaná za oprávnenú,
môže Kupujúci: požadovať odstránenie vady výmenou tovaru za bez vady alebo dodaním chýbajúceho množstva tovaru,
alebo požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy s obmedzením §441 Obchodného zákonníka.
Voľba medzi nárokmi prislúcha Kupujúcemu iba vtedy, ak voľbu oznámi včas Predávajúcemu v reklamačnom protokole. V
prípade náhradnej dodávky a výmeny vadného tovaru za bez vady je Kupujúci povinný vrátiť reklamovaný tovar
Predávajúcemu výhradne v stave a v množstve v akom ho prevzal.
7.3 Uplatnenie zľavy z Kúpnej ceny nesmie Kupujúci uskutočniť nezaplatením dodávky tovaru, alebo jej časti.
7.4 V prípade, že Kupujúci požaduje preverenie akosti tovaru s vadami nezávislým znalcom, hradí náklady s tým
spojené.
7.5 Kupujúci nie je oprávnený odstrániť vady tovaru svojpomocne alebo prostredníctvom tretej osoby; v takomto prípade
Kupujúci stráca záruku na tovar.
7.6 Kupujúci výslovne akceptuje, že uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie ceny tovaru v plnej
hodnote a v stanovenej lehote splatnosti.

Článok VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

8.1 Nepovažuje sa za porušenie Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu
prekážky, ktorá nastala nezávisle od  jeho vôle a bráni v jej splnení, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Predávajúci
túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (najmä, ale
nie výlučne vojna, štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, prerušenie dodávok energií, živelná pohroma,
priemyselné alebo pracovné spory, pouličné nepokoje, požiare, embargá, nedostatok pracovnej sily, materiálu, energie,
alebo dopravných prostriedkov, ktoré ovplyvnili Predávajúceho, alebo ktoréhokoľvek subdodávateľa, ako aj okolnosti
zapríčinené z dôvodu zákonov, smerníc, nariadení alebo vyhlášky akejkoľvek vlády, či oprávneného orgánu atd.). Pokiaľ sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich
zodpovednosť (vis major).
8.2 Predávajúci v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, vedľajšie, nepriame alebo následné
škody, ako je strata na zisku, strata zmluvy, škoda na majetku, škoda na použití, nákup náhrady, alebo zodpovednosti tretím
stranám.
8.3 Predávajúci bude zodpovedný za úraz, alebo škodu na majetku (zodpovednosť za výrobky), len ak je dokázané, že
taký úraz alebo škoda boli zapríčinené hrubou nedbalosťou Predávajúceho.
8.4 Žiadna súdna žaloba nesmie byť voči Predávajúcemu podaná neskôr než jeden rok po vyskytnutí príčiny a v
žiadnom prípade nie neskôr než tri roky po dodávke výrobkov.

Článok IX.
Mlčanlivosť

9.1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri vzájomnej spolupráci dozvie, 
a ktorých prezradenie tretím osobám by bolo spôsobilé privodiť Predávajúcemu materiálnu alebo nemateriálnu ujmu, taktiež
je povinný chrániť všetky informácie ktoré napĺňajú definičné znaky pojmu obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného
zákonníka v platnom znení chrániť, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám, v opačnom prípade zodpovedá za
škodu, ktorá dôsledkom porušenia tohto záväzku Predávajúcemu vznikne.
9.2 Pod pojmom dôverné informácie sa rozumejú predovšetkým akékoľvek poskytnuté hmotne zaznamenané (slovesné
alebo vizuálne) informácie a/alebo ústne oznámené a hmotne zaznamenateľné a vnímateľné fakty, informácie, dáta,
postupy, know-how, poznatky, projektové informácie, práva priemyselného vlastníctva, príležitosti na trhu, obchodné
záležitosti, informácie o klientele a tovaroch, interné údaje a pod., ich kópie, všetky nosiče záznamov obsahujúce alebo
zverejňujúce takéto informácie, zhrnutia týchto informácií, sumáre alebo výňatky z nich, vrátane obchodného tajomstva v
zmysle Obchodného zákonníka, poskytnuté Kupujúcemu priamo alebo nepriamo a/alebo inak nadobudnuté Kupujúcim
vrátane zistenia pozorovaním.
9.3 Pod pojmom zachovávať mlčanlivosť sa rozumie predovšetkým zachovávať dôverné informácie v prísnej tajnosti,
nezverejňovať, neoznamovať, nesprístupniť tretím osobám, ani neumožňovať vykonanie takejto činností tretími osobám pre
iné osoby a starostlivo ochraňovať dôverné informácie pred takýmito činnosťami alebo odcudzením. Pod pojmom
zachovávať mlčanlivosť sa rozumie aj nevyužívať dôverné informácie na získanie výhod pre seba alebo iného, alebo vo
vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.
9.4. Príslušné záväzky strán týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti, sa nevzťahujú na informácie, ktoré
a) boli v dobe zverejnenia verejne známe, alebo sa stali všeobecne známymi na verejnosti iným spôsobom, než v
dôsledku porušenia,
b) boli známe (doložené vlastnými záznamami alebo inými kvalifikovanými dôkazmi) pred ich poskytnutím
c) ide o zverejnenie informácií, ktoré je vyžadované zákonom, alebo štátnym orgánom.
9.5. K použitiu dôverných informácií Kupujúcim je vždy potrebný predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho.
9.6. V prípade porušenia záväzku alebo záväzkov uvedených v tomto článku VOP, Kupujúcim, jeho zamestnancom,
pracovníkom alebo partnerom je Kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33.000,- eur (slovom: tridsaťtritisíc eur)
za každé jednotlivé porušenie záväzku podľa tejto dohody. Zmluvná pokuta je splatná v lehote pätnástich (15) kalendárnych
dní od doručenia oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty. Kupujúci záväzne vyhlasuje, že výška zmluvnej pokuty a
podmienky jej ukladania uvedené v tejto tomto článku VOP sú vzhľadom na charakter, hodnotu a význam údajov primerané,
pričom s výškou zmluvnej pokuty a s podmienkami zaplatenia súhlasí.

Článok X.
Komunikácia

10.1.  Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia súvisiace s Kúpnou  zmluvou
musí byť doručená príslušnej zmluvnej strane v písomnej forme, a to poštou, kuriérskou službou, faxom, e-mailom alebo
zaslaná osobne na korešpondenčné adresy zmluvných strán uvedené v príslušnej Rámcovej kúpnej zmluve, alebo na iné
adresy, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku VOP.
10.2. Akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia sa budú pre účely príslušnej Kúpnej zmluvy považovať za doručené:
a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérskou službou, alebo
b) na piaty pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania zásielky na jej doručenie pošte, alebo
c) pri doručovaní prostredníctvom faxu momentom, vytlačenia faxovej správy o ich úspešnom odoslaní, alebo
d) pri doručovaní prostredníctvom e-mailu momentom prijatia správy o jeho doručení.
10.3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu v banke, prípadne ostatných skutočností týkajúcich sa
zmluvnej strany, ktoré súvisia s príslušnou Kúpnou zmluvou, je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade  sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené
správne.

Článok XI.
Osobné údaje

11.1. Kupujúci týmto dáva Predávajúcemu výslovný súhlas, že Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje
fyzických osôb, ktoré Kupujúci poskytol Predávajúcemu, a to na účely Kúpnej zmluvy, a to v rozsahu a v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne zákonom, ktorým bude tento
zákon v budúcnosti nahradený. Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu, a to aj tretiu
osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak budú
takéto osobné údaje kedykoľvek pre účely plnenia povinností Predávajúceho podľa zmluvy poskytnuté alebo sprístupnené
Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať spolu s týmito údajmi aj predloženie dokladu o súhlase
udelenom zo strany príslušných dotknutých osôb na spracúvanie osobných údajov Kupujúcemu (vrátane ich poskytnutia
alebo sprístupnenia Predávajúcemu), alebo preukázanie podmienok umožňujúcich spracúvanie týchto osobných údajov
(vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia Predávajúcemu) aj bez súhlasu príslušných dotknutých osôb. Zodpovednosť
Kupujúceho za akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov voči príslušným dotknutým osobám nie je dotknutá.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia príslušnou Kúpnou zmluvou, Rámcovou kúpnou zmluvou,
ustanoveniami VOP, Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ostatnými
súvisiacimi právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
12.2. Predávajúci je oprávnený VOP, v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia, a s ohľadom na svoju
obchodnú politiku, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením aktuálne znenie VOP. Zverejnením sa pre
účely zmluvy rozumie sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Predávajúceho a/alebo
na internetovej stránke Predávajúceho alebo inou, podľa úvahy Predávajúceho vhodnou formou, čím dokument alebo
informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak. Kupujúci je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas
so zmenou VOP písomným oznámením doručeným Predávajúcemu do 15 dní od kedy boli VOP určené zverejnením. Ak sa
tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený. Ak Kupujúci v  lehote do 15 dní od zverejnenia
VOP vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou VOP a nedôjde k dohode, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od príslušnej Rámcovej
kúpnej zmluvy. Odstúpením nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán z už uzatvorených Kúpnych zmlúv.
12.3. Ak je ktorékoľvek ustanovenie VOP a/alebo príslušnej Kúpnej zmluvy neplatné alebo nevynútiteľné, alebo sa niekedy v
budúcnosti takým stane, takáto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť nebude mať vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných
ustanovení VOP a/alebo Rámcovej kúpnej zmluvy a/alebo príslušnej Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať
všetko, čo je, alebo bude nevyhnutné na dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorý zmluvné strany zamýšľali takýmto neplatným
alebo nevynútiteľným ustanovením.
12.4. Kupujúci sa zaväzuje počas zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou, ako aj po skončení zmluvného vzťahu
neuskutočniť a zabezpečiť, aby zamestnanci a spolupracujúce osoby Kupujúceho neuskutočnili nič, čo by mohlo poškodiť
dobré meno Predávajúceho, najmä akékoľvek protiprávne konanie, nemorálne či nevhodné vystupovanie voči verejnosti či
médiám.
12.5. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2018. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Kupujúcim a Predávajúcim odo
dňa účinnosti VOP sa riadia primerane VOP, pokiaľ nie je uvedené inak.V Bratislave, dňa 01.10.2018

KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.

KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.

☎   0948 901 055
Kovovýroba od roku 1938
Sídlo

Kovodružstvo Bratislava a.s.
Galvaniho 6
Bratislava
82106
Prevádzka

Kovodružstvo Bratislava a.s.
Senecká cesta 142
Bernolákovo
900 27
        Obchodné oddelenie

tel.:   0948 901 055
mail:  predaj@kovodruzstvo.sk


        Výrobno-technické oddelenie

tel.:   0948 901 052
mail:  technik@kovodruzstvo.sk