Kovodružstvo

Prevádzka Bernolákovo

Pondelok-Piatok: 6:30 - 15:00
Sobota - Nedeľa: zatvorené

Kontakty

Volajte: +421 948 901 055 predaj@kovodružstvo.sk

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 Ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

 

Na účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť:

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov:

Kovodružstvo Bratislava a.s.

Adresa:

Galvaniho 6, 82106 Bratislava

IČO:

36842842

Kontakt:

predaj@kovodruzstvo.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

1.Úvodné ustanovenia:

1.    Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov.

2.    Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

3.    Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

4.    Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od vás. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

5.    Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

6.    Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

7.    Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

8.    Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

 

2.Poskytované informácie o spracúvaní osobných údajov

Účel: Plnenie zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, vybavovanie  objednávok, nákup  tovarov a služieb. V prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

 

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov , zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci , firma ktorá zabezpečuje doručenie tovaru,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov:  osobné údaje sa uchovávajú na dobu trvania zmluvných vzťahov  a ďalšie 4 roky odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva,

 

Účel: Vedenie účtovnej, právnej a daňovej agendy. Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie,

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Ústava 460/1992 Zb., zákon č. 431/2002  Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ekonomické a iné osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenia účtovnej agendy,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ  ktorý vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci, ,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená účtovná agenda podľa platných zákonov,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Personálna agenda plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov a vedenie osobnej agendy zamestnancov,

Právny základ: § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku  na dieťa a o zmene  a doplnení  zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zakladateľská listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, obchodný zákonník č.513/1991 Zb. § 137- § 140,

Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, , rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte *, zdravotné poisťovňa, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, absolvované kurzy a školenia , preukazy odbornej spôsobilosti, povolenia na obsluhu strojov a zariadení údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS,

*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľská firma ktorá vedie personálnu agendu, orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, DDS,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: osobné spisy zamestnancov dohody o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti (od roku 2013 súčasť osobného spisu) 70 rokov (od narodenia zamestnanca), mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov, podklady k mzdám, evidencia dochádzky, evidencia dovoleniek 5 rokov, dohody o hmotnej zodpovednosti (po strate platnosti) 5 rokov.  Podrobnejšie údaje o dobe uchovávania sú uvedené v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť uzavretý pracovný pomer,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Mzdová agenda zamestnancov. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)         spracúvania potrebných štatistických výkazov,

b)         realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)         vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d)         prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e)         vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony,

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok, zákon  č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákon NR SR č. 650/2004  Z.z. o doplnkovom  dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.86/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č.  179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte *, zdravotné poistenie, zrážky z platu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS,

*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie mzdovú agendu, orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, DDS,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov, podklady k mzdám, evidencia dochádzky, zrážky zo mzdy a evidencia dovoleniek 5 rokov. Podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak jej nemôže byť vyplatená mzda,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni.

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje : priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, , rodinný stav, pohlavie, telefóne číslo, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte*,  údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS,

*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ , sociálna poisťovňa

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôžu byť nahlásené údaje sociálnej poisťovni podľa platných zákonov,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

 

Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni.

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov: Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti ,uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa,

Osobné údaje: priezvisko, meno, rodné priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, rodinný stav, pohlavie, email *, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, údaje o zdravotnej poisťovni , číslo občianskeho preukazu**, poberanie príplatkov na deti, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte*,  údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o osobných prekážkach, údaje o zmennej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi/ manželke a deťoch, , údaje o čerpaní RD a MD, údaje o priznaní druhu a výške dôchodku, údaje o registrácii na úrade práce, poberanie podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, údaje o zamestnaní na úväzok, skrátený úväzok, dohodu, živnosť, údaje zo zamestnaneckej zmluvy údaje o DDS,

*-poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou ale môže sa uzavrieť zmluva o ich poskytnutí

**- Číslo občianskeho preukazu je povinnou náležitosťou prihlášky poistenca na verejné zdravotné poistenie, a to tak pri vzniku poistenia, ako aj pri zmene zdravotnej poisťovne Prihlášku na verejné zdravotné poistenie, a to tak pri vzniku zdravotného poistenia, ako aj pri zmene zdravotnej poisťovne, je však povinný podať príslušnej zdravotnej poisťovni sám poistenec ak nie je dohodnuté inak. Ešte je možný prípad ked zamestnávate zamestnáva zahraničnú osobu, ktorá nie je prihlásená na verejné zdravotné poistenie v SR, a za tohto zamestnanca podávate prihlášku, a v takom prípade bude spracúvať aj číslo jeho občianskeho preukazu alebo pasu.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ, zdravotná poisťovňa,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôžu byť nahlásené údaje zdravotnej poisťovni podľa platných zákonov,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie,

 

Účel: Agenda BOZP , ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby zamestnancov. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo  pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Právny základ: §13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška č. 500/2006 Z.z. MPSVaR,  ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, pracovné zaradenie, vodičský preukaz, absolvované kurzy a školenia, preukazy odbornej spôsobilosti, povolenia na obsluhu strojov a zariadení

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorý vykonáva školenia BOZP a vedie agendu BOZP, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: prezenčné listiny zo školení BOZP 10 rokov, Záznam o pracovnom úraze 10 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak budú porušené zákonné povinnosti prevádzkovateľa,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Právna agenda- spracúvanie a uchovávanie osobných údajov pre potreby budúcich sporov,

Právny základ:  §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie sporu

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ -poverená advokátska kancelária,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Evidencia dochádzky .

Právny základ: §13 ds. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

Osobné údaje:  titul meno, priezvisko, údaje o dochádzke,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľská firma ktorá vedie mzdovú agendu, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nemôže byť vedená mzdová agenda podľa platných zákonov,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel : Realizácia výberového konania na pracovnú pozíciu

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov

Osobné údaje: bežné identifikačné  a kontaktné  údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, životopis iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zúčastniť výberového konania,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel : Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z dotknutá osoba vyjadrila súhlas.

Osobné údaje : bežné identifikačné a kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, životopis iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Evidencia zástupcov dodávateľov, odberateľov a SZČO vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.,

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ firma ktorá vedie účtovnú agendu, orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel : Evidencia reklamácií tovarov alebo služieb.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu: Obchodný zákonník č.513/1991, Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007, Zákon č.102/2014 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákon č.40/1964 Občiansky zákonník,

Osobné údaje: osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru (ak je iná ako adresa bydliska) e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže vybaviť reklamácia,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Zasielanie informácií (zasielanie newsletterov),

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Osobné údaje: adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Propagácia vlastných služieb.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Prevádzkovanie internetovej stránky.

Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Osobné údaje:. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Kontaktný formulár.

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nie je možné splniť funkciu kontaktného formulára,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie,

 

Účel: Užívateľský účet. Vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Osobné údaje: titul , meno , priezvisko , e-mailová adresa, telefóne číslo , doručovacia adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

 

Účel: Doručovanie pošty a zásielok,

Vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje: meno , priezvisko, doručovacia adresa, telefóne číslo

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: firmy s licenciou na doručovanie zásielok (Slovenská pošta , Packeta), zvolený dopravca

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nie je možné doručiť zásielku,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Vernostný program  -prevádzkovateľ e-shopu motivuje registrovaných zákazníkov k ďalšiemu nákupu zľavami na ďalší nákup,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Osobné údaje: titul , meno , priezvisko , e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Wishlist – registrovaný zákazník má možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí) zasielanie e-mailu s upozornením, že sa tovar zaradený do wishlistu predáva za zvýhodnenú cenu alebo je opäť dostupný ,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie,

 

Účel:  Opustený košík – registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíku,

Právny základ: § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje:  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak sa nemôže zrealizovať zmluva,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Sledovanie sviatkov zákazníka -registrovaný zákazník ktorý uviedol dátum narodenia (stačí deň a mesiac)prevádzkovateľ e-shopu mu so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu zašle pri príležitosti narodenín kód so zľavou na ďalší nákup,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Osobné údaje: titul , meno , priezvisko , e-mailová adresa , dátum narodenia (bez roka).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Reaktivácia registrovaný zákazník dlhšie nevyvíja v e-shope aktivitu; prevádzkovateľ e-shopu mu so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu zašle kód so zľavou na ďalší nákup,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie

 

Účel: Segmentácia – na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Upselling – na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu,

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Platby kartou.

Pri platbe platobnou kartou z mobilného telefónu budete presmerovaný na zabezpečený server platobnej brány. Pri platbe platobnou kartou z počítača sa komunikácia so serverom platobnej brány deje prostredníctvom tzv. iframe (t. j. stránka platobnej brány je zobrazená priamo na našom webe bez nutnosti ďalšieho presmerovania). Údaje o vašej platobnej karte teda nie sú zasielané našej spoločnosti, ale sú v rámci zabezpečeného prenosu odosielané priamo poskytovateľovi našej platobnej brány. Platobná brána ďalej na uskutočnenie platby prenáša dáta príslušnej bankovej inštitúcii, a to opäť v rámci zabezpečeného prenosu dát.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: poskytovateľ bankových služieb,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov,

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Zapamätanie si platobnej karty -registrovaný zákazník ktorý uviedol pri nákupe údaje z platobnej karty a chce aby si e-shop údaje zapamätal aby zákazník pri nasledovnom nakúpe nemusel vyplňovať údaje z platobnej karty,

Ak máte svoju platobnú kartu uloženú na urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len neúplnými údajmi o vašej platobnej karte (niekoľkými prvými a poslednými číslicami platobnej karty priradenej k Vášmu používateľskému účtu). Pokiaľ chcete vymazať aj tieto údaje, stačí navštíviť nastavenia svojho používateľského profilu a potom údaje o platobnej karte jednoducho zmazať (nastavenie účtu > platobné karty> odstrániť).

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Osobné údaje: údaje z platobnej karty,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku“,

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Cookies malé množstvo stavových dát. Naša stránka používa na svoju prevádzku iba funkčné cookies ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky. Viac informácií o spracovaní cookies nájdete v dokumente „ Zásady používania súborov cookies“ .

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Automaticky spracovávame aj cookies. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach cookies.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu , cookies,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ správca internetovej stránky,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 13 mesiacov, podrobnejšie v dokumente „Zásady používania súborov cookies,

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Marketingová komunikácia so súčasným a bývalým klientom.

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Usporadúvanie externých podujatí.

Právny základ: § 13 Ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje: adresa, e-mailová adresa,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: nie sú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov  nie je zákonnou požiadavkou, osobné údaje nemusí dotknutá osoba poskytnúť,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Správa registratúry evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov  v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty,

Právny základ: §13 Ods.1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

Osobné údaje: korešpondenčné údaje, identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenie registratúrnych záznamov,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak  s ňou nemôže byť uzavretý pracovný pomer, zmluva,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: Videozáznam z kamier ktoré monitorujú prevádzku, slúži na monitorovanie priestorov na účely:

a)       zvýšenie ochrany majetku prevádzkovateľa (pred krádežou, vandalizmom, prírodnými pohromami a haváriami),

b)      zvýšenie bezpečnosti osôb( ochrana pred napadnutím, lúpežou krádežou alebo inou fyzickou ujmou),

c)       prevencia mimoriadnych udalostí a optimalizácia opatrení pre zníženie pravdepodobnosti výskytu mimoriadnych udalostí,

d)      zhromažďovanie a uchovávanie dôkazov pre riešenie poistných udalostí, pre vyšetrovanie trestných činov, priestupkov alebo pre správne konania.

Viac informácií o spracovaní kamerových záznamov nájdete v „Smernici o monitorovaní kamerovým systémom“,

Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: video, fotografia,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, poisťovne v prípade riešenia poistnej udalosti, dotknuté osoby keď o to požiadajú,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín podrobnejšie v „Smernici o používaní kamerového systému

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

Účel: GPS monitorovanie vozidiel slúži na monitorovanie služobných motorových vozidiel na účely ochrany majetku prevádzkovateľa, a na ochranu života a zdravia zamestnancov. Ďalej slúži na účel monitorovania zamestnancov z dôvodu sledovania dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 Zákonníka práce,

Právny základ: §13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: údaje GPS,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : áno,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sprostredkovateľ služieb monitorovania GPS,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky,

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

 

Účel: Uplatňovanie práv dotknutých osôb- vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rad  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

Právny základ: §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov,

Osobné údaje: identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby,

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa : nie,

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: orgány verejnej moci,

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa,

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov podrobnejšie v „Registratúrnom poriadku

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, osobné údaje musí dotknutá osoba poskytnúť inak nebudú uplatnené jej práva,

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie.

 

3.Bezpečnostné opatrenia

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu ktoré sú podrobne uvedené vo Vnútornej (bezpečnostnej) smernici. S vašimi osobnými údajmi pracujú len poučené osoby.

 

4.Práva dotknutých osôb:

4.1. Odvolať súhlas – v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na  e-mailovej adrese, písomne, oznámením  o odvolaní súhlasu, alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

4.2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

4.3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

4.4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

4.5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

4.6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

4.7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

4.8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; https://dataprotection.gov.sk/sk/ine/vyhladavanie-sluzby-formulara-elektronicku-komunikaciu/podavanie-navrhu-zacatie-konania/.V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 Ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.

 

 

Návrat hore