Kovodružstvo

Prevádzka Bernolákovo

Pondelok-Piatok: 6:30 - 15:00
Sobota - Nedeľa: zatvorené

Kontakty

Volajte: +421 948 901 055 predaj@kovodružstvo.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMČNÝ PORIADOK
(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Obchodné meno: KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a. s.
Sídlo: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 36 842 842
Zápis obchodnom registri: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sa, Vložka číslo: 4252/B
DIČ: 2022461738
IČ DPH: SK2022461738
Ďalej len (predávajúci“)

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
2.1 Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, ak nie je predávajúcim v konkrétnych prípadoch určená iná záručná lehota.
2.2. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, prostredníctvom ktorých plnil, najmä:
a) straty pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúceho identifikovať oprávnenosť kupujúceho na uplatnenie nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (napr. poškodený obal),
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) poškodením tovaru kupujúcim pri preprave vlastným dopravným prostriedkom alebo nesprávnym uskladnením pred montážou tovaru,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, alebo s obvyklými podmienkami, alebo používaním na iný účel, na ktorý je tovar určený.
2.3. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
2.4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
2.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
2.6. Reklamácie vád tovaru môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom do 7 dní odo dňa ich zistenia, najneskôr do skončenia záručnej lehoty 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ustanovenie tohto bodu Reklamačného poriadku sa primerane vzťahuje aj na zasielanie sťažností alebo podnetov kupujúcich, ktoré nemajú charakter reklamácie vád tovaru. Ak sú sťažnosť alebo podnet odôvodnené, predávajúci ju vybaví v lehote do 10 dní od jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu oznámenie prostredníctvom e-mailovej správy.
2.7. Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou; v prípade reklamácie zasielanej e-mailom doručí kupujúci reklamovaný tovar po odoslaní e-mailovej reklamácie a v prípade, že tovar nie možné doručiť oznámi predávajúcemu adresu, kde je tovar inštalovaný a navrhne deň a čas, v ktorom je možné vykonať ohliadku reklamovaného tovaru. K reklamácii kupujúci pripojí faktúru alebo pokladničný doklad, ktorý k tovaru obdržal; tieto zároveň slúžia ako záručný list. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar osobne do sídla spoločnosti predávajúceho alebo zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriéra na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie/stratu reklamovaného tovaru, zapríčinenú dôvodmi na strane kupujúceho, resp. prepravcu, prostredníctvom ktorého kupujúci zaslal reklamovaný tovar predávajúcemu. Predávajúci nemôže reklamáciu vybaviť bez obdržania reklamovaného tovaru od kupujúceho.
2.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci zašle potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu obratom na e-mailovú adresu kupujúceho.
2.9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
2.10. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec prípadne určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku:
· ihneď,
· v zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
· v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
2.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
2.12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
2.13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

3. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
3.1 V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 12 a nasl. zákkona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
3.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné na uvedený účel kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, PO BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
3.3 On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (ďalej len „RSO“). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Kupujúci môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
3.4. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom ich vydania.
4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Reklamačný poriadok zmeniť a doplniť. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na web stránke a v e-shope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Na kupujúceho sa vždy vzťahuje aktuálne platné a účinné znenie Reklamačného poriadku, ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
4.3. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary ponúkané v katalógu a v e-shope.
4.4. Reklamačný poriadok v aktuálnom znení je vždy dostupný na web stránke predávajúceho.
4.5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia slovenským právnym poriadkom, konkrétne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..
4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
4.7. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmto Reklamačným poriadkom.

Návrat hore